Overige evenementen

Epen--Koningsvogelschieten

Van Zaterdag, 23. Juni 2018
Tot Zondag, 24. Juni 2018
 

CLUBKAMPIOENSCHAP SCHIETEN

Zaterdag 23 juni

09.00u Opbouwen terrein schietweide Leag Huls.
14.00u Clubkampioenschappen schieten voor alle leden van de schutterij,
dus ook als je geen lid bent van de schietploeg.
Als je mee wilt schieten, denk dan aan een geldige ID-kaart, paspoort of
rijbewijs.

KONINGSVOGELSCHIETEN EN BURGERKONING SCHIETEN

Zondag 24 juni

11.00u Opbouwen terrein schietweide Leag Huls.
13.45u Verzamelen in schutterslokaal.
14.00u Afhalen koningspaar en keizerspaar onder begeleiding van
Harmonie Inter Nos.
15.00u Openingsschoten door genodigden.
15.15u Aanvang schietwedstrijden.
Als je mee wilt schieten, denk dan aan geldige ID-kaart, paspoort, of
rijbewijs.
19.00u Den planten bij de nieuwe koning.

De geschiedenis van de schuttersgilde is in 3 perioden te verdelen;

De periode als verdedigingskorps. (ca. 1100 tot 1500)

Omdat het oud Germaans gebruik ieder zorgt voor zichzelf niet meer functioneerde sloten de mannen van een dorp of stadsgemeenschap zich aaneen teneinde zich te oefenen in het gebruik van wapens en daarmee hof en haard gezamenlijk te verdedigen. Meestal werden er door kasteelheer en of stadsbestuur beloningen in het vooruitzicht gesteld, zodat op deze manier een band met de overheid ontstond. Al spoedig was het zover dat deze overheid een zuivere militair reglement opstelde met dienstvoorschriften voor normale en oorlogstijd..

In tijden van gevaar vluchten de mensen met hun vee naar de versterkte kastelen of achter de stadswallen die dan door de schuttersgilden verdedigd werden.

Voor Epen was dit kasteel Wittem dat door het St. Petri und Pauli-gilde verdedigd werd. Volgens dhr A. Simonis z.g. die de geschiedenis van kasteel Wittem bestudeerde was dit de schutterij van Epen. Zij zou opgericht zijn rond de 12e eeuw.

Kerkelijke-folkloristische periode (ca. 1550 tot 1800)

De tweede ook wel kerkelijke-folkloristische periode duurt van ca. 1550 tot 1800. Toen de vuurwapens opkwamen ging de verdediging van de stad en land over in handen van huursoldaten die met tuig geoefend waren. De schutterijen werden niet opgeheven doch kregen een andere taak.

Zij hielpen de vroedvaderen bij het opsporen van misdadigers en bij het bewaken van gevangenen. Zij kregen daarnaast een begeleidende en opluisterende taak. Dit laatste mede om de kerk een beroep op hen deed om het sacrament te beschermen en de processie op te luisteren c.q. te zorgen dat deze niet vestoord werden. In deze periode werden zelfs nieuwe schutterijen opgericht met dit laatste als hoofddoel.

Door hun taken bij het kerkelijke gebeuren werden de schutterijen ook sterk kerkelijk georiënteerd. Zij hadden een eigen altaar en een eigen klok in de toren. Het spreekt voor zich dat de schutterijen in deze periode ook een gedeelte van hun bewapening moderniseerden. Met andere woorden men schafte geweren aan. Deze periode wordt gekenmerkt door de rijke kostumering. Uit deze tijd stamt ook het vogelschieten, de koningen en de zilverplaten.

Deze periode sloot men af met de komst van de Fransen. Omdat zij bevreesd waren voor opstanden werden de schutterijen verboden. Toen Napoleon aan het bewind kwam werd het nog erger. Alle bezittingen werden in beslag genomen. Zelfs de archieven werden naar Frankrijk getransporteerd. Uit deze periode is van de Epense schutterij niet veel bekend, slechts een pover gedeelte van het koningszilver werd gered. De oudste plaat het jaartal 1756 en is geschonken door de heer Luitenhof, Hendricus Liboth die gehuwd was met Cristina Thijsen. Verder een zevental koningsplaten en een serie medailles geschonken door de,, oversten” in 1777, het geen op een jubileum of andere bijzondere gebeurtenis duidt. De derde periode begint op het eind van Napoleons heerschappij.

van 1800 tot heden

Zij is in het begin gekenmerkt door armoede, alle bezittingen waren geplunderd, verkocht of op een andere manier vervreemd. Zij wordt ook gekenmerkt door het sterke militaire karakter dat de schutterijen krijgen. In het begin veroorzaakt door Franse en Duitse invloeden t.g.v. de oorlog , later nog versterkt door de wetgeving. Deze wet uit 1827 hield in dat er in iedere gemeente een schutterij diende te bestaan, gemeenten met meer dan 2500 inwoners binnen de bebouwde kom een dienstdoende schutterij, de overige gemeenten een rustende d.w.z. die in vredestijd geen dienst hoefde te doen. In 1901 zijn deze schutterijen bij wet opgeheven en in 1907 zijn de dienstdoende ofwel stadsschutterijen ontbonden.

De rustende of de schutterijen in de dorpen zijn gelukkig blijven bestaan. Voor deze schutterijen begint dus in 1907 eigenlijk de vierde periode.

Onze schutterij werd in jaar 1808 heropgericht, en vanaf deze datum zijn praktisch alle boeken voor ons bewaard gebleven. Kennen wij ook niet alle namen en feiten die vermeld zijn, het is toch interessant om deze boeken eens door te bladeren. Op de eerste bladzijde van het oudste boek zien we, Register Buch, Der Bruderschafft unser lieben Frauen und Mutter Gottes Maria und heiligen Apostels Pauli Patronen, der pfahr Kirche von Epen. 29sten junij 1808.

 
Locatie : schietweide Leag Huls
Epen